PROGRAM


Så här ser Hälsoprojektets upplägg ut för 12 veckor. För längre projekt är det period - 3 "genomförande" som förlängs.
Det tillkommer också en eller flera avstämningar.

v. 1 - 2

INLEDNING

Vi har ett första möte som syftar till att samla information. Hälsodeklarationer, enkäter, arbetsplatsanalyser, skattningar och tester genomförs. Här identifierar vi också mål för individen som sedan coachas mot en (be)handlingsplan som känns viktig och rolig. Mötet tar ca 2-2,5 tim.

v. 3 - 4

INTRODUKTION

Här får deltagaren sitt individuella program och perioden karaktäriseras bland annat av introduktioner, genomgångar och ifyllande av kostdagböcker. Allt för att deltagarna ska känna sig säkra och motiverade. Frågor brukar dyka upp och kontakterna är ofta täta.

v. 5 - 10

GENOMFÖRANDE

Deltagarna jobbar med sina program och behovet av kontakt minskar. Dock gör vi regelbundna avstämningar för att säkerställa att allt går bra. Justeringar och ändringar görs vid behov.

v. 11 - 12

AVSTÄMNING

Avstämningsmöten hålls med deltagarna. För eventuell fortsatt träning efter projektets avslut ges program för detta samt gås igenom. Hälsoprojektet sammanställs och resultatet presenteras för beställaren. Här redovisas resultaten, förändringar av sjukfrånvaro och sjuknärvaro, skattning av hälsa och välmående, måluppfyllese m.m.